Vil du være en del av Buktagjengen?

Meld deg som frivillig!

Bli frivillig på Bukta 19. og 20. juli!

Den praktiske gjennomføringen av Buktafestivalen er basert på mange tusen timer med dugnadsinnsats. Uten frivillige – ingen festival! I løpet av vår siste festival var omtrent 400 frivillige involvert i arrangementet. De frivillige er «motoren» i festivalen, og helt uvurderlige for å kunne gjennomføre et så stort arrangement som Buktafestivalen.

Meld deg som frivillig her!

Arbeidet med å gå gjennom alle registreringene starter i mai. Da vil Martin, vår fantastiske frivilligkoordinator, og gjengen hans starte å ringe alle som har meldt seg opp. Er du raskt ute er muligheten større for å sikre deg arbeidet du ønsker!

Du må være 18 år for å være frivillig på Bukta, men vi har et samarbeid gjennom Natur og Ungdom hvor medlemmer under 18 år kan bidra i miljøgruppa. Meld deg inn i Natur og Ungdom her.

For spørsmål: frivillig@bukta.no

For other languages, see below.

Generell informasjon

Når du melder deg som frivillig i Bukta vil du få muligheten til å prioritere hvilke arbeidsoppgaver du helst vil ha, men festivalen kan dessverre ikke garantere at du vil få jobbe med akkurat det du selv ønsker. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å tilfredsstille dine ønsker. Hvis du anser deg selv med relevant erfaring, for eksempel spesielle førerkort/vekterkurs/bartender gjerne skriv det i informasjonsfeltet, men det vil uansett alltid bli gitt opplæring på alle områder når du kommer på vakt.

Goder

 • Gratis festivalpass for dagene du ikke er på vakt.
 • Bukta-merch.
 • Mat og drikke når du er på vakt.
 • Kickoff for de frivillige før festivalen.
 • Frivilligfest etter festivalen.
 • Opplæring i forbindelse med festivalen.
 • Attest på arbeidet etter ønske.

Krav

 • Du må være over 18 år.
 • Vanligvis jobber man frivillig én dag under festivalen og får den andre fri, eller så jobber man to dager før eller etter festivalen, og får da hele festivalpasset gratis!
 • Du må møte på jobb presis og i edru tilstand.
 • Du kan ikke konsumere alkohol eller andre substanser når du er på jobb.
 • Du må jobbe på de tidspunktene som er mest hensiktsmessig for festivalen.

Salg

 • Bar: Vi har to barer. Bukta bar er størst, deretter har vi Måsen bar.
 • Kaffe og vaffel: Buktas koseligste kiosk, der det selges alt fra kaffe til vaffel.
 • Partner bar: Dette er baren til våre partnere. Her kreves det at du har litt erfaring innenfor salg og service.
 • Salgsentralen: Buktas salgslager. De står for alt sortiment og supplering av varer til alle utsalgsstedene. Her er det flere tunge løft, så det er greit å være komfortabel med dette.
 • Billett og akkreditering: Billettsalg og armbåndsbytte.
 • Stæsj: Buktas utsalg for merch.

Rigg

 • Rigg: Vi rigger selv opp og ned festivalen. Her trenger vi både folk som kan løfte tungt, men også folk som står for å gjøre mindre fysisk tunge oppgaver.
 • Scenerigg: Rigging av to av våre tre scener. Dette gjelder Paradisbukta og Little Henrik.
 • Dekor: Design av det visuelle på området. Ønsker du å jobbe med dekor må du være innstilt på at det blir jobb både i forkant av festivalen og etter festivalen. Dekoret må lages, henges opp og tas ned igjen.

Område

 • Miljø: Sørger for at festivalområdet er pent og ryddig mens du hører på konserter.
 • Publikumsvertskap: Passer på publikums velvære og er Buktas sikkerhetscrew i samarbeid med vektere og politiet. Her får du en arbeidsplass med variasjon!
 • Utstyrsdepot: Holder orden på alt utstyret som brukes under festivalen.
 • Nattevakt: Passer på at ingenting galt skjer i Telegrafbukta på nattestid.

Diverse oppgaver

 • Foto/video/reels: Fanger konserter og den gode stemningen på kamera! Denne gruppa arbeider i hovedsak begge dagene under festivalen.
 • Transport: Kjører alt av utstyr og mennesker. Setter pris på truckførerbevis og førerkort for lastebil, men kan bidra godt med førerkort klasse B. Som regel en del tunge løft under opp og nedrigg.
 • Frivilligmottak: Registrerer og gir ut akkreditering til frivillige som kommer på jobb og ønsker de velkommen.
 • Runner: Altmuligmenneske der det er behov. Her får man ofte opplevd mye spennende på jobb og får ofte en variert arbeidsdag.
 • Frivilligvelferd: Sørger for velferden til alle frivillige på jobb. Dette innebærer middagsservering, velferdspatrulje og diverse hyggelige tiltak til alle på jobb.

The practical implementation of Buktafestivalen is based on thousands of hours of volunteer work. No volunteers - no festival! During our last festival around 500 volunteers were involved in the event. The volunteers are the "engine" of the festival, and we're completely dependent on our volunteers to be able to carry out such a large event as Buktafestivalen.

Sign up as a volunteer here!

For questions: frivillig@bukta.no

English

When you sign up as a volunteer at Bukta you'll get the opportunity to prioritize which tasks you'd rather want, but the festival can not guarantee that you will get to work with your first pick. Even though we will do our best to satify your needs. If you see yourself as someone with relevant experience, for example have a special driver's license/security courses/bartender experience, please write it as a comment in the information field. Either way there will be given the necessary training in each area when you show up your shifts.

Goods

 • Free festival pass that gives you admission to the festival area for the days you are not working.
 • Bukta merch.
 • Food and drinks when on duty.
 • Kickoff for the volunteers before the festival.
 • Volunteer party after the festival.
 • Training for your tasks during the festival.
 • Proof/certificate that describes your work at the festival, if requested.

Requirements

 • You need to be over 18 years old.
 • Usually you will work 1 day on and get 1 day off during the festival, or 2 days on and get 2 days off, if you work before or after the festival.
 • You have to show up on time and be sober.
 • You can not consume alcohol or other substances during your shift.
 • You must work at the times that are most appropriate for the festival

Sales

 • Bar: We have two bars. Bukta bar (the biggest) and Måsen bar.
 • Coffee and Waffles: Bukta’s coziest kiosk, where everything from coffee to waffles is sold.
 • Partner bar: This is the bar to our partners. Some experience in sales and service is required here.
 • Sales central: Bukta’s sales warehouse. They are responsible for organizing and supplying goods to all sales locations. This involves heavy lifting, so it’s good to be aware and comfortable with that.
 • Ticket and accreditation: Ticket sales and bracelet exchange.
 • Stash: Bukta’s merchandise.

Rigg

 • Rig: We set up and tear down the whole festival. We need both people who can handle heavy loading AND people who are willing to do less physical tasks.
 • Stage: Set up two out of our three stages: Paradisbukta and Little Henrik.
 • Decor: Visual design of the area. If you wish to work with decor, you will have to be prepared to work both before and after the festival. Decorations must be made, hung up and taken down again.

Area

 • Environment: Making sure that the festival area is clean and tidy while you listen to concerts.
 • Security assistants: Keep an eye on audience well-being in collaboration with Trygg Vakt and the police. This is a workplace with variety!
 • Equipment depot: In charge of all the equipment used during the festival.
 • Nightshift: Makes sure nothing unwanted happens in Telegrafbukta at night.

Miscellaneous tasks

 • Photo/video/reels: Capture concerts and good vibes on camera! This group usually works during both days at the festival.
 • Transport: Responsible for transporting both equipment and people. Forklift and truckdriver licenses are preferred, but a license class B is also considered. This job generally involves some heavy lifting during set-up and teardown.
 • Volunteer reception: Greet, register and give accreditation to volunteers that arrive to work.
 • Runner: Jack-of-all-trades volunteer for anything that comes up. This role often experiences an exciting and varied workday.
 • Volunteer well-being: Take care of the well-being of the other volunteers. This involves serving supper, care-patrol, and a variety of other small kindnesses to those at work.

українська / Ukrainian

Стань волонтером сьогодні

Вимоги

 • Вам повинно бути більше 18 років.
 • Ви повинні працювати з 16 до 24 годин, ділиться на 2 або 3 зміни в залежності від того коли ви працюєте (до, під час або після фестивалю).
 • Приходити на роботy потрібно вчасно і в тверезому станi.
 • Не можна вживати алкоголь або інші наркотичні речовини, коли ви на роботі.
 • Працювати в години, які найбільше підходять для Буктафестивален.

Що ви отримаєте

 • Безкоштовний фестивальний браслет, який дає доступ до фестивальної зони протягом усіх трьох днів.
 • Футболка та сумка від Буктафестивален
 • Їжа та напої під час чергування.
 • Kikk-off вечірка для волонтерів фестивалю.
 • Волонтерська вечірка після фестивалю.
 • Навчання у зв'язку з роботою на фестивалi.
 • Підтвердження роботи на вимогу.

Hoved­samarbeidspartnere